วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

            วิสัยทัศน์  

                           โรงเรียนน่าอยู่  ผู้เรียนเป็นคนดี   มีความรู้  ครูมืออาชีพ    


      ปรัชญา                                  

                                                        ความรู้ คู่  คุณธรรม


           อัตลักษณ์ของโรงเรียน     มารยาทงาม


เอกลักษณ์   โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม